Home

Cinema , Kathmandu

 
  cinema  
 
Gopi Krishna Movies
Chabahil , Ph: 4479893-895
  Jai Nepal Movies
Hattisar , Ph: 4442221.
 
Bishwa Jyoti Cinema Bhawan
172, Ktm, Jamal , 4242837
  Barahi Movies
Bhaktapur , Ph: 6613539
 
Guna Cinema Pvt. Ltd
11630, Ktm, Gwarko , 5520668
  Tara Chalchitra Mandir
14464, Ktm, Sinamangal , 4493412