Home

Helpline Numbers , kathmandu

 
Police Station :-
Bhaktapur, Nepal - 610284, 610954 Patan, Lalitpur - 521005
Gaushala, Kathmandu - 471772   Pulchowk, Lalitpur - 522151
 
Fire  :-
Emergency
Tel : 101

Kathmandu
Tel : 223897, 221177
 
Tourist Information Centers  :-
Basantpur - 220818
Bhairahawa - 071-20304
Birgunj - 051-22083  
Janakpur - 28261712
Kakarvitta - 023-20208
Pokhara - 061-20028
 
Ambulance Service :-
Paropkar Ambulance - 260859
Red Cross - 228094
Lalitpur Municipality - 527003
Kathmandu Model Hospital - 250848.